คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ ๖๙/๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“สัมมนาผู้นำนักศึกษา  สืบสานวัฒนธรรม และจิตอาสา กับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

วันที่  ๔-๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๗

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๕