อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ณัฐคมณ์   ไพศาลวัสยศ (ประธานสาขา)
อาจารย์นาวาตรี สมชาย  หอมขำ (ร.น.)
อาจารย์เอกรัตน์   สุขะสุคนธ์
ผศ. ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
อาจารย์วิวัฒน์  จูวราหะวงศ์
อาจารย์วรรณพร  จิตรสังวรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ดวงดี  วิเชียรโหตุ (ประธานสาขา)
อาจารย์นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต

อาจารย์จันวิภา ภุมรินทร์
อาจารย์ปัทมา เหล่านิพนธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ (ประธานสาขา)
อาจารย์บุษกร สุทธิประภา

อาจารย์ศศิอาภา บุญคง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง 
(ประธานสาขา)
อาจารย์ไกรรัช เทศมี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค 
(ประธานสาขา)
อาจารย์ประสิทธิ์ ภูสมมา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสถิติประยุกต์
ผศ.น.ต.ประทีป ประพันธ์พจน์ ร.น. (หัวหน้ากลุ่มวิชาสถิติประยุกต์)
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาฟิสิกส์
ผศ.พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์
(หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์)
อาจารย์ลือเดช ปิตุพงศ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีววิทยา
อาจารย์ปัทมา เหล่านิพนธ์ (หัวหน้ากลุ่มวิชาชีววิทยา)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์เอกรินทร์    ตั้งนิธิบุญ (ประธานสาขา)
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด
อาจารย์ ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช
อาจารย์วิชัย  สีแก้ว
อาจารย์เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร
อาจารย์สุปราณี  ห้อมา
อาจารย์โอภาส  แก้วต่าย
อาจารย์ณภัทรกฤต  จันทวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ (ประธานสาขา)
อาจารย์ธิติมา เกตุแก้ว
อาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง
อาจารย์กิติยา โต๊ะทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์สุชาติ หัตถ์สุวรรณ (ประธานสาขา)
อาจารย์วรวิทย์ ลีลาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
อาจารย์สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (ประธานสาขา)
อาจารย์ประยุทธ นิสภกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
อาจารย์ชาลี อินทรชัย (ประธานสาขา)
อาจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์พัชนี เดชประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมุทรปราการ)

อาจารย์ลักษณา รมยะสมิต
อาจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ


อาจารย์นเรศ คงเปี่ยม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สมุทรปราการ)

อาจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์
อาจารย์นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์


อาจารย์นเรศ คงเปี่ยม