ข่าวกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
ช่วงเวลา กิจกรรม
26 ม.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 : การอบรมศิลปะไทยสำหรับชาวต่างชาติ
17 - 18 ก.พ. 57 กิจกรรมอามูมิแคมป์ ครั้งที่ 4
20 - 21 ก.พ. 57 โครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ
11 มิ.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14)
2 ก.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Knowledge Management and Best Practice)”
4-5 ก.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัมมนาผู้นำนักศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และจิตอาสา กับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
23 ก.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
5-6 ส.ค. 57 โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
7-11 และ 27 ส.ค. 57 โครงการถ่ายทอดความรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
8-9 ส.ค. 57 โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
19 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 6
20 ส.ค. 57 โครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ประจำปี 2557
27 ส.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการ "Dhonburi Science & Tech Research #6"
31 ส.ค. 57 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557
12 พ.ย. 57 - 18 ก.พ. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาภาษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
13 พ.ย. 57 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดการระบบปั้มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
14 พ.ย. 57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
17 พ.ย. 57 โครงการอบรมระบบควบคุมไฟฟ้าแบบออโตเมชั่นในอาคารและบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน
22 พ.ย. 57 โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
24 พ.ย. 57 โครงการอาหารปลอดภัย
25 พ.ย. 57 โครงการเสริมสร้างความรู้การใช้ไฟฟ้าในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
26 พ.ย. 57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Auto CAD
28 พ.ย. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Mold ด้วยเครื่องจักร CNC
28-29 พ.ย. 57 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
29 พ.ย. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
1 ธ.ค. 57 โครงการพัฒนาความรู้อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
7 ธ.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
13 ธ.ค. 57 โครงการอบรมวิชาชีพเชิงปฏิบัติการ “ ขนมอบ : สำหรับการประกอบอาชีพ ”
13 ธ.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น
13 ธ.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ จากหน้าจอลงสู่ผลิตภัณฑ์ด้วย Photoshop
15 ธ.ค. 57 โครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร ครั้งที่ 12
17 ธ.ค. 57 โครงการเขียนตำรา/หนังสือ อย่างไรให้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ธ.ค. 57 โครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "การประกวดอาหารไทย : เมนูไข่ ครั้งที่ 2"
17 ธ.ค. 57 โครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "การประกวดแกะสลัก ผลไม้ งานใบตอง และดอกไม้สด : พ่อของแผ่นดิน"
20 ธ.ค. 57 โครงการค่ายเยาวชนนักคอมพิวเตอร์จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 4 ชุมชนพูนบำเพ็ญ
21 ธ.ค. 57 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชน ชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่ 5 "
21 ธ.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการแข่งขันใน AEC และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาทสัมผัส