การแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์    ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์