กำหนดการ

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 6

 วันที่ 19 สิงหาคม  2557

ห้องอินเทอร์เน็ต   อาคาร 2  ชั้น 11

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 19 สิงหาคม  2557

08.30 – 08.45 น.        ลงทะเบียน / รับเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

08.45       09.00 น.      กล่าวเปิดงานโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09.00– 12.00 น.         อภิปรายและปฏิบัติ  โดยท่านวิทยากร  คุณมณฑิรา  พันธ์อ้น และคุณวาสนา สังข์พุ่ม

·       โครงสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

·       กระบวนการทำงานของ Adobe Captivate 6

·       การออกแบบเนื้อหาและการจัดองค์ประกอบของหน้าจอ

·       การจัดการกับวัตถุในสไลด์

·       การสร้างหน้าลงทะเบียน

·       การแทรกวัตถุชนิดต่างๆ

12.00– 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 16.00 น.        อภิปรายและปฏิบัติ  โดยท่านวิทยากร  คุณมณฑิรา  พันธ์อ้น และคุณวาสนา สังข์พุ่ม

·       การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง

·       การสร้างแบบทดสอบ

·       การแก้ไขตกแต่งโปรเจค

·       การนำไฟล์ออก                              

16.00 – 16.30 น.        กล่าวปิดโครงการ  โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

±±±±±±±±±±±±±