โครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ

วันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

ณ. ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต    อาคาร 2  ชั้น 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


เป็น  Advance Course android on Google Maps API version 2

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีคือ เบสิกแอนดรอนด์ บน android Studio