ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเบิกค่าวิทยากร

1. สำเนาบัตรประชาชนวิทยากร
2. ใบสำคัญรับเงินเบิกค่าวิทยากร
3. โครงการ
4. หนังสือเชิญวิทยากร