ตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าตอบแทนการตัดสินการแข่งขัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเบิกค่าวิทยากร

1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
2. ใบสำคัญรับเงินเบิกค่าตอบแทน
3. โครงการ
4. หนังสือเชิญกรรมการ