ตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าเงินรางวัลการแข่งขัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเบิกค่าเงินรางวัลการแข่งขัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้แข่งขัน หรือสำเนาบัตรนักศึกษาได้ค่ะ
2. ใบสำคัญรับเงินเบิกค่าเงินรางวัล
3. โครงการ
4. ผลการตัดสิน