โครงการงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2557

หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสมัยใหม่” วันที่ 28-29 มกราคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชื่อการแข่งขัน : การแข่งขันเขียนโปรแกรม PLC
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อการแข่งขัน : การแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์