คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๒๔๖๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
๒๘๗๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งอาจารย์นิเทศโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๙๑๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๙๑๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๐๑๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี