ตัวอย่างเอกสารขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่