ลำดับ
รายการเอกสาร แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1
Curriculum Mapping

2
มคอ. 3

3
มคอ. 4

4
มคอ. 5

5
มคอ. 6

6
มคอ. 7

7
แนวทางการเขียน มคอ 7

8
แบบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
9
แบบเปลี่ยนแปลงผู้สอน ตารางสอน ห้องเรียน และสอนชดเชย

10
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
11
ใบลาพักผ่อน
12
แบบใบลาไปต่างประเทพนักงานสายสนับสอน / พนักงานสายสนันสนุน
13
ขอให้ออกหนังสือรับรอง
14
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
15
หนังสือขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ
16
ใบสำคัญรับเงิน
17
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
18
บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
ใบแทนใบสำคัญรับเงิน/ค่าแท็กซี่
20
รายละเอียดของวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่จะขอ ( )ซื้อ ( )จ้าง
21
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
22
ใบยืมพัสดุ
23
ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ไปราชการ
24
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงาน

25
หนังสือขอลาออกของลูกจ้างชั่วคราว

26
แบบฟอร์มขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในคณะ

27
แบบฟอร์มขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

28
แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา (SAR12)

29
แบบฟอร์ม สมอ.02 (ใหม่)

30
แบบสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา 2555

31
แนวทางการประเมินคุณภาพ SAR