โครงการจ้างอาจารย์พิเศษภาคปกติ

1. ขออนุมัติโครงการ
    เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ
 • ตัวโครงการ
 • ตารางสอนรายบุคคล(ของอาจารย์พิเศษคนนั้นๆ)
 • ตารางสอนแนวนอน(ตารางรวม)
 • ตารางสอนอาจารย์ประจำในสาขาทุกคน
 • บันทึกข้อความ

โครงการศึกษาดูงานนอกสภานที่

1. ขออนุมัติโครงการ
    เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ
 • ตัวโครงการ
 • กำหนดการ
 • ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
 • รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ไปดูงาน
 • อาจารย์ที่ไปราชการมีสอนจะต้องทำเอกสารขอสอนชดเชยแนบ
 • ตารางสอนอาจารย์ที่ไปทุกคน
 • เอกสารขอใช้รถมหาวิทยาลัย (กรณีใช้รถมหาวิทยาลัย)
 • กรณีเช่ารถ จะต้องให้โครงการอนุมัติก่อน ถึงจะมาทำสัญญาเช่ารถ

ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่