ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

20-21กุมภาพันธ์2557


28-29 มกราคม 2557
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop CS ๓
ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษา
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี 2556
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษา
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัมมนาผู้นำนักศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และจิตอาสา กับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”