คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ ๗๑/๒๕๕๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกรักษ์ความเป็นไทย  

ส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 1 ชั้น 15