คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ ๙๘/๒๕๕๗
โครงการเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๗