ช่วงเวลา กิจกรรม
งานทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4-5 มิถุนายน 2556 โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่
18-19 กรกฏาคม 2556 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
3 สิงหาคม 2556 โครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
16 สิงหาคม 2556 โครงการเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๖
17 สิงหาคม 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop CS 3
4 กันยายน 2556 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ