กำหนดการ

“การจัดการความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management and Best Practice)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ณ ห้อง 1712 อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

ห้อง 1712 อาคาร 1

08.30-09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม/กล่าวรายงาน

 

09.00 -10.00 น.

การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

10.00-12.00 น.

การบรรยาย เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoPs)

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-16.00 น.

การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

   - ความหมาย

   - Best Practice ในหน่วยงาน

   - ขั้นตอนการจัดทำ Best Practice

   - จาก KM สู่ Best Practice

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

16.00-16.30 น.

สรุปประเด็น และตอบข้อซักถาม

ปิดการอบรม

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

 

* หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.