คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ ๖๗/๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดการความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Knowledge Management and Best Practice)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


วันพุธที่  ๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗๑๒