ภาระงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

    Ø     งานบริหารคณะ

    Ø     งานจัดซื้อ  จัดจ้าง

    Ø     งานตรวจสอบภายใน

    Ø     งานอาคารสถานที่

    Ø     รายงานประจำปี

    Ø     งานพัสดุ

    Ø     งานประชาสัมพันธ์