การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
การแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)