เลขที่ หน่วยงาน เรื่อง
ศธ0509(5).3/ว2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศคณะกรรมการข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของขัาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557