คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมวิชาชีพ "ขนมอบและการแต่งหน้าเค้กพื้นฐาน"
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมวิชาชีพ "การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ"
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา และการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ"
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจาก "ขนมไทย" "
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการ "Dhonburi Science & Tech Research #7"
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ Google for Education
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย "การแกะสลักผักและผลไม้"
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัย
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (SAR 15)
แต่งตั้งคณะกรรมการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และประเมิน การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และประเมิน การจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขา
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบวงจรควบคุมในงานอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัมมนาผู้นำนักศึกษา และความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา”
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ : สานความรู้ แพทย์แผนไทย สู่ความเข้าใจ เวชกรรม ครั้งที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้วยการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒฬนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนงานและการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประสิทธิภาพ และจิตสำนึกในการให้บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สอน หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สอน หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สอน หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(เกณฑ์ใหม่)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของพี่สู่โรงเรียนของน้อง ด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้งาน"
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมจัดทำวารสารวิชาการให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science & Art ครั้งที่ 4
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย