คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
69/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า "ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ"
66/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร"
64/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชูจากน้ำผลไม้
63/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
60/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
59/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
57/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
55/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
54/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
53/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
52/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
51/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
50/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
46/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
44/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
36/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมอาหารปลอดภัย
35/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
34/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
33/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
30/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
29/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมอาหาร
25/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะพื้นฐานการทำขนมไทยเพื่อการต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม
24/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science ครั้งที่ 5
21/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินภาวะโภชนาการและแนวทางในการป้องกันในประเทศไทย"
18/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการจัดการเทคโนโลยีกับการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม
17/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
13/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในงานคหกรรมศาสตร์
12/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
11/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
10/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร ครั้งที่ 13
9/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
8/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
7/2559
6/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาลัยชำร่วย"
5/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ งานใบตอง และดอกไม้สด : วันแห่งความรัก"
4/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "อาหารไทย : เมนูไข่ ครั้งที่ 3"
3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม "ขนมไทย"
2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์
1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559