เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ "การจัดดอกไม้แสดงความยินดี"
๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ "อาหารว่างสำหรับงานเลี้ยง (ข้าวเช่)"
๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ "อาหารไทยยอดนิยม"
๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ "ขนมไทย"
๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างภาพอะนิเมชั่นเพื่อดึงดูดความสนใจในการนำเสนอผลงานขององค์กรธุรกิจ"
๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามนโยบาย 3D ปี ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
๑๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
๑๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ
๑๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขา
๑๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขา
๑๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
๑๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขา
๒๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งหัวหน้างานการประกันคุณภาพการศึกษา
๒๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของพี่สู่โรงเรียนของน้องด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้งาน"
๒๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง การทบทวนและปรับปรุงแผนงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี"
๒๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ
๒๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"
๓๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
๓๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร : การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
๓๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการอบรมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม"
๓๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานทางวิชาการ Dhonburi Science & Tech Research #๕"
๓๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการเทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สี LCD"
๓๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการงานด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดมาลัยสายสัมพันธ์อาเซียน"
๓๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม"
๓๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัีฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๕"
๓๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม"
๔๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก้าวสู่มืออาชีพ ครั้งที่ ๑
๔๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑
๔๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติการการจัดทำ ๕ ส.ของนักคอมพิวเตอร์ CS&IT : Cleaning Day
๔๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติการเขียนโปรแกรม PLC และระบบสายพานลำเลียง
๔๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning
๔๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อบรมเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนาทักษะวืชาชีพสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒"
๔๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย Adobe Photoshop CS3
๔๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
๔๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพอาหาร
๕๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ศึกษาดูงานระบบการผลิตในโรงงานผลิตพลาสติก"
๕๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖
๕๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัย
๕๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
๕๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย
๕๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IT พี่สอนน้อง
๕๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
๕๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"โครงการเทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สี LCD"
๕๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Mold ด้วยเครื่องจักร CNC"
๕๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์"
๖๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ"
๖๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง"
๖๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สิ่งแวดล้อมสัญจร ครั้งที่ ๑๐"
๖๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาพลังงานทดแทนภายในประเทศไทย"
๖๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ Computer Science & Art ครั้งที่ ๓"
๖๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ
๗๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
๗๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
๗๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตร
๗๖/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
๗๗/๒๕๕๖ เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่ง
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสรรหาากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ
๗๘/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาองค์ความรู้จากพี่สู่น้องด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ
๗๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
๘๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมและแก้ไข)
๘๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๘๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี
๘๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการผลิตขนมอบเพื่อการค้า
๙๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๙๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
๙๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๙๓/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน