เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์"
๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสต์ก้าวไกล ประจำปี ๒๕๕๗
๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Auto CAD"
๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อบรมการควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม"
๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "เสริมสร้างความรู้ในการจัดการระบบปั๊มโรงงานอุตสาหกรรม"
๑๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(ระบบ E-learning) สำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
๒๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
๒๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ
๒๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินคนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
๒๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินคนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินคนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๒๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินคนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม Software Testing
๓๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินคนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขา
๓๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำกิจกรรม ๕ ส
๓๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์(ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง การทบทวนและปรับปรุงแผนงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมวิชาชีพเชิงปฏิบัติการ “Cake for Kids”
๔๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๕๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๕๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "การประกวดมาลัยสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ ๒"
๕๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับงานคหกรรมศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
๕๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร ครั้งที่ ๑๑
๖๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและแนวทางแก้ปัญหา โภชนาการในประเทศไทย
๖๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
๖๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Knowledge Management and Best Practice)”
๖๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สัมมนาผู้นำนักศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และจิตอาสา กับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
๗๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
๗๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
๗๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๗๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
๗๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพอาหาร (อุตสาหกรรมอาหารของไทยกับการแข่งขันใน AEC)
๗๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนนักคอมพิวเตอร์จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3 ชุมชนลัดภาชี
๘๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์
๘๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 6
๘๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ : ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระยะที่ 1 " บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสุขภาพดี มีความสุข "
๘๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๘๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปิดผนึกและการตรวจสอบคุณภาพของตะเข็บกระป๋อง
๘๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนานักศึกษา "ไอที สู่ 3D"
๘๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
๙๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
๙๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมอาหารอาเซียน "ผลิตภัณฑ์จากข้าว"
๙๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการก้าวสู่มืออาชีพ ครั้งที่ ๒
๙๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการ "Dhonburi Science & Tech Research #6"
๙๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557
๙๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
๙๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมทักษะและบูรณาการวิชาชีพการจัดเลี้ยงอาหาร
๑๐๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่อาเซียน
๑๐๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
๑๐๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๑๐๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานสู่อาเซียน"
๑๑๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
๑๑๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๑๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๑๑๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
๑๑๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดการเทคโนโลยีกับการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม
๑๑๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๑๒๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดการระบบปั้มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
๑๒๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
๑๒๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย
๑๒๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้ความรู้ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
๑๒๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมระบบควบคุมไฟฟ้าแบบออโตเมชั่นในอาคารและบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน
๑๒๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Mold ด้วยเครื่องจักร CNC
๑๒๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาภาษาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
๑๓๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้การใช้ไฟฟ้าในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย"
๑๓๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Auto CAD
๑๓๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
๑๓๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขียนตำรา/หนังสืออย่างไรให้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๓๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๑๓๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพเชิงปฏิบัติการ “ ขนมอบ : สำหรับการประกอบอาชีพ ”
๑๓๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "การประกวดอาหารไทย : เมนูไข่ ครั้งที่ ๒"
๑๓๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
๑๔๐/๒๕๕๗ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรม "การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ งานใบตอง และดอกไม้สด : พ่อของแผ่นดิน"
๑๔๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ ให้กับชุมชน ชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่ ๕
๑๔๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการแข่งขันใน AEC และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาทสัมผัส
๑๔๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการผลิตอาหาร ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
๑๔๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น
๑๔๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ จากหน้าจอลงสู่ผลิตภัณฑ์ด้วย Photoshop
๑๔๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนนักคอมพิวเตอร์จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 4 ชุมชนพูนบำเพ็ญ
๑๔๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมสัญจร ครั้งที่ 12
๑๔๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์
๑๕๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๕๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดวาดภาพ "ลดโลกร้อนด้วยภูมิปัญญาไทย"
๑๕๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2558
๑๕๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชน ชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่ ๖
๑๕๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์