เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางวราภรณ์ เหมวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันดี   ศรีสำอางค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

okol;
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมยุริน   ขันทอง
นักวิชาการพัสดุ
นายจักรพงศ์ วงษ์สาริกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาววรรณวิสาข์   สุกปลั่ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวดารณี มูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปราณี แซ่เจ็ง