ปรัชญา

ก้าวทันเทคโนโลยี  ผลิตคนดีสู่สังคม


วิสัยทัศน์

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2.  สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น

3.  บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.  พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน


วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเป็นไปตามความต้องการของสังคม

          2.  เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น

          3.  เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

          4.  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

          5.  เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ


เป้าหมาย

          1.  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเป็นไปตามความต้องการของสังคม

          2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น

          3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

 

อัตลักษณ์

       พัฒนาตน  อดทน  สู้งาน  เชี่ยวชาญวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

       ซื่อสัตย์  ขยัน  ประหยัด  อดทน  มีวินัย  มีน้ำใจ  เสียสละ  สามัคคี  สุภาพอ่อนน้อม  คิดดี  ปฏิบัติดี