ภาระงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

    Ø     งานนโยบายและแผน

    Ø     งานงบประมาณ

    Ø     งานแผนการใช้งบประมาณ

    Ø     งานบริหารความเสี่ยง

    Ø     งานสรุป/ประเมินโครงการ

    Ø     งานพัฒนาบุคลากร

    Ø     งานบริการวิชาการ