คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี 
ที่ ๔๖/๒๕๕๖
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประกอบอาชีพเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop CS ๓
วันเสาร์ที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖