คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ ๕๑/๒๕๕๖
โครงการเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี