คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี 
ที่ ๕๖/๒๕๕๖
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วันเสาร์ที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖