เชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1  ทุกคนเข้าร่วม

โครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด

วันพุธที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2556

เวลา 12.00 - 16.00 น.

อาคาร 2  ชั้น 8