หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน


         ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  4  ปี

    -          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    -          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    -          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    -          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

    -          สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

    o       วิชาเอกอุตสาหกรรมอาหาร

    o       วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร

    -          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

    -          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    o       วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า

    o       วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

    ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  2 ปี

    -          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

    o       วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

    o       วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

    o       วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (สายครู)  5  ปี

    -          สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

    -          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา