ประกาศ ณ วันที่ เรื่อง
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นโยบายบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ