คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี 
ที่ ๒๖/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่  ๔-๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖
ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพ