คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี 
ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗