คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ ๖๘/๒๕๕๖
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ
วันพุธที่ ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี