ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

โครงการบริการวิชาการ : สานความรู้ แพทย์แผนไทย สู่ความเข้าใจ เวชกรรมไทย ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)

จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26กรกฎาคม 2558, 2, 9, 23 สิงหาคม 2558

สถานที่อบรม ห้องประชุม 1712  ชั้น 7 อาคาร 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

ส่งที่ Fax : 0-2890-2298 หรือ

e-Mail :som_soawanee@windowslive.com

หรือยื่นได้ด้วยตนเองที่          ห้อง 1710 ชั้น 7 อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี