ช่วงเวลา กิจกรรม
28-29 มกราคม 2557 การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี ๒๕๕๗
15 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20-21 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ
2 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Knowledge Management and Best Practice)” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4-5 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัมมนาผู้นำนักศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และจิตอาสา กับการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
21 กรกฎาคม 2557 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash
23 กรกฎาคม 2557 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
5-6 สิงหาคม 2557 โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
20 สิงหาคม 2557 โครงการเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๗
27 สิงหาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการ "Dhonburi Science & Tech Research #6"
3 กันยายน 2557 SCIDRU 2557 สังสรรค์ จากใจ สู่ใจ สายใยชาววิทย์
28 พฤศจิกายน 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน