คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ ๙๖/๒๕๕๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

"Dhonburi Science & Tech Research #6"
วันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗