คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ 89/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโคตรงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุรภาพของนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2557

ณ  โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี