คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ ๘๒/๒๕๕๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash

วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  กรุงเทพมหานคร