คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ที่ 6/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Computer Science & Art ครั้งที่ 4