คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่เทียนพรรษา
วันที่  29  กรกฎาคม  2558
ณ วัดประดิษฐาราม (วัดมอญ)