คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ 152/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม  2558