คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ที่ 12/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมจัดทำวารสารวิชาการให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558    ณ ห้อง 1712 อาคาร 1 ชั้น 7