คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ 8/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม