คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ 2/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์